Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OPASKI

(OPASKI BEZPIECZEŃSTWA)

W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ ZGORZELEC

 

Niniejszy Regulamin korzystania z Opaski określa w wewnętrznej relacji między Gminą
a Użytkownikami zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z urządzeń stanowiących własność Gminy oraz usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę usług teleopieki na zlecenie Gminy.


 

 1. Definicje:

Centrum Teleopieki podmiot za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługę Teleopieki,

Gmina Gmina Zgorzelec w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: 59-900 Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70 , NIP: 615-18-08-654

Opiekun osoba fizyczna, której numer został podany jako Numer Alarmowy (ICE) i która została upoważniona przez Użytkownika do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia oraz do wglądu do jego dokumentacji medycznej,

Regulamin niniejszy regulamin określający zasady korzystania z opaski, a także wszelkie załączniki do niego;

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Teleopieka usługa opisana szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Centrum Teleopieki przy pomocy Urządzenia;

Umowa pisemna Umowa pomiędzy Gminą a Użytkownikiem, określającą zasady użyczenia Urządzenia (Opaski) oraz korzystania z usług teleopieki,

Urządzenie urządzenie w formie opaski na rękę służące m.in. do zdalnego monitoringu wybranych parametrów życiowych, występujące na rynku pod nazwą SiDLY CARE PRO (Opaska);

Usługodawca spółka pod firmą SiDLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519219, NIP: 7010435677, REGON: 147363415,
o kapitale zakładowym 27.100 zł;

Użytkownik osoba fizyczna korzystająca z Urządzenia, której parametry funkcji życiowych stanowią przedmiot pomiarów, zakwalifikowana przez Gminę jako odbiorca końcowy usługi teleopieki w ramach realizowanego Programu;


 

 1. Informacje kontaktowe

Kontakt Użytkownika z Gminą odbywać się może za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej, kierowanej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

  2. poczty e-mail pod: gopszgorzelec@wp.pl

  3. telefonu pod numerem +48 75 77 52 667


 

 1. Czas trwania Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usług

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wskazaną w treści Umowy.

 2. Czas trwania Umowy określany jest w treści Umowy.

 3. Umowa wygasa z upływem terminu, na który została zawarta, chyba że zostanie przez przedłużona na piśmie. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, tylko z ważnych powodów.

 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę nastąpi po:

  1. zawarciu Umowy,

  2. wydaniu Urządzenia,

  3. uzupełnieniu informacji oraz udostępnieniu oświadczeń wymaganych przez Gminę
   i Usługodawcę.


 

 1. Warunki wykonywania teleopieki

 1. Użytkownicy zostali wybrani przez Gminę spośród osób spełniających wymagania określone
  w dokumentacji Programu.

 2. Użytkownik, w ramach zawartej Umowy, podlegał będzie Teleopiece z wykorzystaniem Urządzenia. Teleopieka stanowi całodobowy system wsparcia Użytkownika przez teleopiekunów, pozostających w gotowości w Centrum Teleopieki do udzielenia zdalnej pomocy oraz wezwania odpowiednich służb celem udzielenia Użytkownikowi pomocy bezpośredniej.

 3. Urządzenie – Opaska jest własnością Gminy i będzie użyczona Użytkownikowi na podstawie Umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za Urządzenie na zasadach określonych w Umowie. W przypadku jego utraty lub zniszczenia zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować Gminę.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. Zawarcia Umowy, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu,

  2. Przestrzegania Umowy, niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z udostępnionego mu Urządzenia, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy, innych użytkowników oraz osób trzecich;

  3. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

  4. powstrzymywania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie usług teleopieki;

  5. udostępnienia danych zgodnych ze stanem faktycznym;

  6. zapoznania Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania ich do jego przestrzegania;

  7. regularnego monitoringu poprawności działania systemu w tym Urządzenia, zasięgu Urządzenia, stanu naładowania baterii Urządzenia, a także dostępu do Internetu Urządzenia Opiekuna i Urządzenia Mobilnego oraz stanu naładowania baterii Urządzenia Opiekuna i Urządzenia Mobilnego;

  8. spełnienia wymogów technicznych określonych przez Gminę oraz Usługodawcę;

  9. zapoznania się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz korzystania z Urządzenia wyłącznie zgodnie z jej treścią.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany operatora telekomunikacyjnego.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Urządzenie lub jego oprogramowanie.

 7. Zawieszenie wykonywania Usług może zostać dokonane na zasadach wskazanych w Umowie.


 

 1. Odpowiedzialność

 1. Gmina nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne związane z korzystaniem z usługi Teleopieki.

 2. Usługodawca ani Telecentrum nie ponoszą odpowiedzialności za nieuzasadnione wezwanie przez Telecentrum służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które nastąpiłoby w wyniku naciśnięcia przez Użytkownika przycisku SOS lub zadziałania czujnika Upadku, o czym Usługobiorca (o ile sam nie jest Użytkownikiem) ma obowiązek poinformować Użytkownika.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku rejestracji pracy sygnału SOS czy niedostarczenia innej Usługi w przypadku braku ładowania Urządzenia i/lub samodzielnego wyłączenia przez Użytkownika Urządzenia w czasie świadczenia Usługi,

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do strat rzeczywistych poniesionych przez Usługobiorcę lub Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada w żadnym wypadku za utracone korzyści, szkody pośrednie
  i hipotetyczne. Ponadto, odpowiedzialność Usługodawcy za wszystkie szkody poniesione przez Usługobiorcę lub Użytkownika ograniczona jest do wartości Umowy.


 

 1. Reklamacje

 1. Jeżeli Warunki Szczegółowe Umowy nie stanowią inaczej, reklamacje dotyczące świadczenia usług Teleopieki lub Urządzenia należy zgłaszać Gminie lub bezpośrednio Usługodawcy na adres e-mail helpdesk@sidly.eu lub pocztą tradycyjną na adres SiDLY Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47,
  01-836 Warszawa.

 2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer IMEI Urządzenia. Zaleca się podanie w reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.


 

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Gmina jest administratorem danych osobowych Użytkowników i ich opiekunów, w zakresie
  w jakim zostały udostępnione w związku z wykonywaniem Umowy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi Załącznik do Umowy.

 2. Usługodawca jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych a stosowna klauzula informacyjna w tym zakresie stanowi Załącznik do Regulaminu.

 3. Gmina przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu i na podstawie:

- niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Dane osobowe Użytkownika oraz jego opiekuna przetwarzane są przez okres wykonywania Umowy a po tym czasie przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami przez Gminę.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania
  z Usług.

 3. Gmina powołała Inspektora Ochrony Danych: z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@gmina.zgorzelec.pl.

 4. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;

 2.  jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania w dowolnym momencie;

 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 4. żądania przeniesienia danych osobowych - przeniesienie polega na otrzymaniu od Usługodawcy danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;

 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i pozostałych częściach Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2.  Gmina zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione zmianami obowiązującego prawa.

 

 

Załączniki:

 1. wzór Umowy,

 2. klauzula RODO Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 13.06.2022, 10:14

Wzór umowy

Utworzono dnia 13.06.2022, 10:14

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim