Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób i rodzin, które nie są
w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Uchwała NR 237/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

W związku z powyższym obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr 237/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2 do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7-10 i 13 wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek.
Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej ;

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;

 • schronisku dla nieletnich ;

 • zakładzie poprawczym ;

 • zakładzie karnym ;

 • szkole w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. Do członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie będzie wliczać się osób przebywających w ww. instytucjach.
Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył
w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40%, czyli 2066,99 zł

 2. wieloosobowym – 30%, czyli 1550,24 zł

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej wyniosło 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób oznacza :

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
   i wojskowych oraz ich rodzin,

  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
   i wojskowych oraz ich rodzin,

  • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
   i batalionach budowlanych,

  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

  • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane
   z zagranicy,

  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom
   i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres,
   w którym osoby te uzyskały dochód,

  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

  • alimenty na rzecz dzieci,

  • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668
   z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
   w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach
   o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach
   o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
   i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
   i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

  • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.
   o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
   z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

  • świadczenie rodzicielskie,

  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 • dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych: opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane
  z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat od nieruchomości za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • dla właścicieli lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości
  i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych: opłaty za energię cieplną oraz wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych
i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123
i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,
w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium metrażowe do otrzymania dodatku mieszkaniowego pozostaje bez zmian.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 1. 35 m² - dla 1 osoby

 2. 40 m² - dla 2 osób

 3. 45 m² - dla 3 osób

 4. 55 m² - dla 4 osób

 5. 65 m² - dla 5 osób

 6. 70 m² - dla 6 osób

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% albo
o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie zajmuje więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania.

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 %.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zmiana w ustawie dotycząca zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny do zawiadamiania GOPS przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości zgodnie z poniższym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm. Ustawy
o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r.)

Art. 8 [Adresat należności]

 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
  W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art. 6 ust. 7.

 2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.

 3. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

 4. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

Art. 8a [Zaległości, kara pieniężna]

 1. W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną w wysokości 500 zł.

 2. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu gminy i jest uiszczana na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.

 

 

Sporządziła:

Monika Kieliś


UWAGA!!! OD 1 LIPCA 2021 ZMIANY W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Nowelizacja dotyczy:

 • osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego,
 • deklarowanego dochodu według ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kryterium dochodowego liczonego wg wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzających dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Druki będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  oraz na stronie internetowej www.gopszgorzelec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, pod nr tel. (75) 77 52 667.

 


DODATEK MIESZKANIOWY

Zakres i forma pomocy:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
 

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego:

 1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Jednym z warunków nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego jest posiadanie przez osobę ubiegającą się o przyznanie przedmiotowego świadczenia, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Jak stanowi przepis art. 2 ust. 1 u.d.m., dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu,

 

 1. Dochody

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

  1. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2 100,00 zł

  2. 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 500,00 zł

Najniższa emerytura od 01.03.2020 r. wynosi – 1 200,00 zł

Do wyliczeń bierzemy dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę

 

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych( Dz. U. z 2018 r. poz.690), świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998 i 1076), oraz dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540)

 1. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni normatywnej

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35 m² - dla 1 osoba

 • 40 m² - dla 2 osób

 • 45 m² - dla 3 osób

 • 55 m² - dla 4 osób

 • 65 m² - dla 5 osób

 • 70 m² - dla 6 osób

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% albo o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie zajmuje więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania. 
 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m², natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 %. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 1. Wydatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 • dla najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • dla członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych: opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat od nieruchomości za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • dla właścicieli lokali mieszkalnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

 • dla osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych: opłaty za energię cieplną oraz wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 • zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego: odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.
 

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek a mianowicie:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

 • gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie.

Natomiast gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%) przyjmuje się, że:

 1. gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

 2. gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie,

 3. gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich średnich miesięcznych dochodów na opłaty za mieszkanie

Ponadto, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, a wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu oblicza się wg cen energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy.

 1. Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach.

W tym celu należy:

 • Pobrać wniosek w siedzibie lub ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 • Z wnioskiem udać się do zarządcy budynku, który potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy budynku, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wodę oraz kwotę wydatków za ostatni miesiąc.

 • Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkowa i wyposażenie techniczne budynku, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

 • Kompletny wniosek zawierający dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
  i kosztów utrzymania mieszkania, należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 70.

W celu weryfikacji może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Przeprowadzający go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Istnienie rażących dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowo podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 1. Wypłaty świadczeń

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca na konto zarządcy.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należności czynszowe osoby starającej się o pomoc.

 1. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymana do casu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej. W przypadku uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, której decyzja wygasła, może się starać o ponowne przyznanie dodatku dopiero po uiszczeniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek oraz deklaracja do dodatku mieszkaniowego

Utworzono dnia 09.08.2021, 08:20

Zaświadczenie o zarobkach

Utworzono dnia 10.08.2021, 08:50

Oświadczenie

Utworzono dnia 14.01.2021, 10:10

Zaświadczenie zarządcy

Utworzono dnia 14.01.2021, 10:11

Wymagane dokumenty

Utworzono dnia 15.01.2021, 09:25

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim