Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,

informuje o terminie składnia wniosków
na okres 2023/2024 na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

  • od 01 lipca 2023 r. składamy wnioski elektroniczne za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej.
  • od 01 sierpnia 2023 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantów


 


Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

 

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

     Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2023 r.

     do 31 października 2023 r.

od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

     do 30 listopada 2023 r.

od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

     do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. 

     do 31 stycznia 2024 r.

od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

     do 28 lutego 2024 r.

 

 

Sporządziła: Magdalena Giachnas

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,

informuje o terminie składnia wniosków
na okres 2022/2023 na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.

  • od 01 lipca 2022 r. składamy wnioski elektroniczne za pomocą portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS oraz kanały bankowości elektronicznej.

  • od 01 sierpnia 2022 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantów


 


Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

 

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

     Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2022 r.

     do 31 października 2022 r.

od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

     do 30 listopada 2022 r.

od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

     do 31 grudnia 2022 r.

od 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

     do 31 stycznia 2023 r.

od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

     do 28 lutego 2023 r.

 

 

Sporządził

Zastępca Kierownika

Monika Kieliś


Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2021/2022

 

Inofrmujemy, iż dnia 01.08.2021r. będą przyjmowane wnioski wraz z pełną dokumentacją o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy tj. 2021/2022.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

w następujących dniach i godzinach: 

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek jest dniem nieczynnym dla interesantów

 

Samodzielny referent

Klaudia Obiegała-Przysło

 

 


Fundusz Alimentacyjny

 

kiedy złożyć wniosek na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021?

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- funduszu alimentacyjnego,

można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

 

W wersji elektronicznej w/w  wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

  • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

  • ePUAP (epuap.gov.pl)

 

Świadczenia rodzinne będą przyznawane na nowy okres zasiłkowy tj. 2020/2021, który potrwa od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

 

W wersji papierowej w/w wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane będą  od 1 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

w następujących dniach i godzinach :

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00

wtorek, środa, czwartek: od godz. 7:30 do godz. 13:00

piątek: jest nieczynny dla interesantów


 

Sporządziła: Starszy Administrator I. Antoniszyn

 

 


 

Fundusz alimentacyjny

Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji  nazwanych przez ustawodawcę „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego” oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawa ta,  określana  mianem ustawy przywracającej fundusz alimentacyjny, nie stanowi jednak funduszu alimentacyjnego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jak to było w poprzedniej ustawie o Funduszu alimentacyjnym z 1974 realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przenosi wiele przepisów z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wprowadza także nowe korzystniejsze przepisy. 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia  25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko, które ma ustalony znaczny stopień niepełnosprawności – bezterminowo.

Ponadto o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się nie tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy zawarli  związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA wraz z wymaganymi dokumentami składa się bezpośrednio w GOPS. 
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów nie więcej jednak niż  500 zł na każde dziecko. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi. Oznacza to, że dłużnik musi zwrócić wypłacone świadczenia wraz z odsetkami, które naliczane są do dnia spłaty należności.

UWAGA ! - Pełnoletnie osoby uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które mają dziecko, mogą otrzymywać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 
O niezgodności z konstytucją art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), który wykluczał przyznanie tym osobom świadczeń, orzekł 23 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 5/10). Wyrok został opublikowany 6 grudnia 2010r. w Dz. U Nr  229 poz.1504.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

UWAGA ! - prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustalane jest na okres świadczeniowy od dnia 1 października  do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc październik następuje do dnia  31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa świadczeń  z funduszu alimentacyjnego rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc październik  następuje do dnia 30 listopada.

Informację na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie ( 75 77 52 667) lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
 

Kwoty uzyskane z egzekucji od dłużników alimentacyjnych (20% -gmina dłużnika) przekazywana na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zgorzelec:
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze
40 2030 0045 1110 0000 0189 7190

 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów)wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,  a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W/w postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 3a ustawy o pomocy (...) decyzji sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych me wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 par. 1  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm). Starosta na podstawie w/w wniosku wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim