Nabór na pracownika socjalnego 2024

07.02.2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO
czytaj dalej...

Ponowny nabór kandydatów do pracy na stanowisko:...

17.11.2022

OGLOSZENIE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70   Ponowny nabór  kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Klubu Senior + w Gronowie....
czytaj dalej...

Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osoby starszej

08.06.2022

Pilnie zatrudnimy na stanowisko opiekunki osób starszych w Gminnym Ośrodku Społecznej w Zgorzelcu 1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia: od zaraz b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w...
czytaj dalej...

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Klubu...

02.12.2021

OGLOSZENIE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Kierownik Klubu Senior + w Gronowie     informacje dodatkowe: Wymiar pracy: 0,5 etatu Miejsce...
czytaj dalej...

POSZUKIWANY PRACOWNIK NA STANOWISKO OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

04.11.2021

PILNIE ZATRUDNIMY NA STANOWISKO OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU   1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia: od zaraz b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie c) wymiar czasu pracy – 6 godzin...
czytaj dalej...


Pilnie zatrudnimy na stanowisko opiekunki osób starszych w Gminnym Ośrodku Społecznej w Zgorzelcu

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia: od zaraz

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie

c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w zależności od potrzeb/

d) miejsce pracy -  praca w terenie, teren gminy wiejskiej Zgorzelec

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
 1. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych
  w gospodarstwie domowym,
 2. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 4. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 5. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 6. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 7. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 2. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Wiejskiej Zgorzelec
      

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
 2. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. uczciwość,
 6. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
 7. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 8. mile widziane prawo jazdy kat. B

 

5) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\ w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

 

Na żądanie kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

6) Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 5).

 

 

 


OGLOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 70

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:
Kierownik Klubu Senior + w Gronowie

 

 

informacje dodatkowe:

Wymiarpracy:0,5etatu Miejscewykonywaniapracy:

Świetlica Wiejska w Gronowie

Umowa na czas określony

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie wyższe,

 3. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym, co najmniej 3-letni staż pracy
  w pomocy społecznej,

 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu pomocy społecznej,

 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownik Klubu Senior + powinna posiada

 2. wiedzę z zakresu specyfiki pracy w Klubach Seniora,

 3. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

 4. Znajomość przepisów:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876
   ze
   zmianami),

  • Programu Wieloletniego ,,Senior +" na lata 2015-2020,

 5. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania
  w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, odporność na stres,

 6. Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,

 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,

 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,

 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów

lub rezygnacji z dalszego pobytu w Klubie

 1. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + w Gronowie,

 2. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 3. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +,

 4. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

 5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

 6. Dbanie o zachowanie tajemnicy użbowej i zawodowej w sprawach dotyczących

Seniorów,

 1. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
  z przepisami w tym zakresie,

 2. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,

 3. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów,

 4. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla Seniorów,

 5. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,

 6. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu Senior +,

 7. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,

 8. Organizowanie pracy specjalist6w zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów,

 9. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów w Klubie Senior+,

 10. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,

 11. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,

 12. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,

 13. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się ączy

 14. w działalność Klubu,

 15. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,

 16. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie klubu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys (CV) opatrzony klauzulą ,,Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)",

 2. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności,

 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Kierownik Klubu Senior +,

 9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 10. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamknięte w kopercie z dopiskiem:

,,Kandydat na stanowisko Kierownik Klubu Senior +" należy składa

w terminie do dnia

17.12.2021r. do godziny 14:00 pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu, ul. Kościuszki
7, 59-900 Zgorzelec. O terminie wpływu przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie BIP GOPS w Zgorzelcu http://gopszgorzelec.pl/bip/oferta-pracy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka przy ul. Kościuszki 70 w Zgorzelcu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uw
zględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by

opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1781)".

 


PILNIE ZATRUDNIMY NA STANOWISKO OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

 

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia: od zaraz

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie

c) wymiar czasu pracy – 6 godzin tygodniowo / 3 dni po 2 godziny/

d) miejsce pracy - praca w terenie - Tylice

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 

1. Usługi gospodarcze:

 

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu,

 

 1. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

 2. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną.

2. Usługi pielęgnacyjne:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby
  w zależności od indywidualnych potrzeb.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie - Tylice
 

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

 2. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. uczciwość,

 6. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

 7. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

 8. mile widziane prawo jazdy kat. B

 

5) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys - CV,

 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\ w stanowisku,

 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

 

Na żądanie kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

6) Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zgorzelcu.

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania Niezbędne: 
  posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.

 • osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

 4. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218 )

  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)

 5. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,

 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 • komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,

 • prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,

 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna,

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 • pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 • prace administracyjne i biurowe.

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.


 

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania

 

 1. Niezbędne:

 2. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1507
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 3. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 4. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 5. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 6. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

 7. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.

 8. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 10. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

 12. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218 )

  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)

 13. Wymagania dodatkowe:

 14. dobra znajomość obsługi komputera,

 15. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,

 16. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

 17. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,

 18. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,

 19. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 20. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 21. praca socjalna,

 22. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,

 23. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 24. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 25. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 26. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,

 27. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 28. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 29. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 30. prace administracyjne i biurowe.

 31. Wymagane dokumenty:

 32. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

 33. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 34. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 35. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 36. kserokopie świadectw pracy,

 37. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 38. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 39. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.


KS.111.3.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec

Zadania:

 1. obsługa interesantów, udzielania kompleksowych informacji na temat pozyskania pomocy z poszczególnych działów ośrodka,
 2. organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu GOPS
  w Zgorzelcu (m. in. obsługa dziennika korespondencyjnego, organizowanie wysyłki
  i odbioru korespondencji, obsługa połączeń telefonicznych),
 3. obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 4. przygotowywanie, przeprowadzanie postępowań i ewidencji udzielanych zamówień publicznych, sprawozdawczość PZP,
 5. zaopatrzenie Ośrodka w materiały biurowe i higieniczne itp.
 6. obsługa Karty Dużej Rodziny – przyjmowanie wniosków, wydawanie kart i sprawozdawczość,
 7. obsługa Karty Seniora – przyjmowanie wniosków, wydawanie kart,
 8. obsługa strony internetowej Ośrodka.

Wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wyksztalcenie średnie,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. dobra znajomość obsługi komputera,
 7. znajomość aktualnej instrukcji kancelaryjnej, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  ustawy o pomocy społecznej,
 8. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 9. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 10. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Niezbędne dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika administracyjnego,
 8. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,  ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracownika administracyjnego” w terminie do dnia 22 września 2020 r. 

Dokumenty mogą zostać przesłane również drogą elektroniczną na adres: kierownik.hamielec@wp.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)”.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania
 2. Niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1507
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 • osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 4. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218)
  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera,
 2. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 4. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 5. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,
 6. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. prace administracyjne i biurowe.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 8. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.


KR.111.3.2019                                                           Zgorzelec, dnia 29.03.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH I NABORU

na stanowisko

Pracownika socjalnego

w GOPS w Zgorzelcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury I naboru na ww. stanowisko
nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta. Kandydat nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Kierownik

Bogumiła Hamielec

 

 

 

KR.111.3.2019                                                                 Zgorzelec, 05.03.2019 r.

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania

 

 1. Niezbędne:
 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2018 poz. 1508
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 • osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 4. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 • ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
  (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 1390)
 • ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z póżn. zm.)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera,
 2. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
 3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 4. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 5. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,
 6. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. prace administracyjne i biurowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 8. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku
  1. pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
  2. praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  3. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
   ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
  4. praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Gminy Zgorzelec,
  5. praca w środowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  6. przewidywany termin zatrudnienia to kwiecień 2019 r.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,  ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 22  marca 2019 r.  
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.gopszgorzelec.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 1000) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).”
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  – p. Bogumiła Hamielec, tel. 75-77-52-667.
 7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy. 

 

 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 


KR.110.4.2017                                                                             Zgorzelec, dnia 15.03.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH III NABORU

na stanowisko

Asystent Rodziny

w GOPS w Zgorzelcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Marzena Kaznowska

Uzasadnienie:

Pani  Marzena Kaznowska spełniła wszystkie kryteria formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada wysoki poziom wiedzy merytorycznej niezbędnej do realizacji zadań na w/w stanowisku pracy.

 

Kierownik

Bogumiła Hamielec

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1602762

Utworzono dnia: 12.03.2013

Dokument wprowadził:
Monika Kieliś

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.06.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osoby starszej

08.06.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osób starszych

08.06.2022, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

02.12.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika KLAUZULA INFORMACYJNA

02.12.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

04.11.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

23.09.2021, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

22.09.2021, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

22.09.2021, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

22.09.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy

22.09.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Klauzula informacyjna

22.09.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

31.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

08.09.2020, Administrator:

Dodanie załącznika Ogłoszenie 08.09.2020

08.09.2020, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

27.08.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

30.05.2019, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

01.04.2019, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

05.03.2019, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

05.03.2019, Administrator:

Dodanie załącznika Klauzula informacyjna nabór

05.03.2019, Administrator:

Dodanie załącznika Kwestionariusz kandydata

05.03.2019, Administrator:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze z dnia 05.03.2019 r. - pracownik socjalny

05.03.2019, Administrator:

Edycja zakładki Oferta pracy

23.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

23.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferta pracy

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki oferta pracy

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki oferta pracy

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacja o wynikach III naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

15.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika informacja o wynikach III naboru na stanowisko Asystenta rodziny

15.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacja o wynikach III naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

10.02.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika III nabór na asystenta rodziny

10.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

10.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

10.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

02.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

02.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

23.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika II Nabór na asystenta rodziny

23.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika nabór na asystenta rodziny

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

23.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

12.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

12.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. księgowości, kadr i płac

12.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

03.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

03.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

03.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

03.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

10.03.2016, Administrator:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru na stanowisko refernenta ds świadczeń wychowawczych

10.03.2016, Administrator:

Edycja zakładki Oferty pracy

23.02.2016, Administrator:

Edycja zakładki Oferty pracy

23.02.2016, Administrator:

Dodanie załącznika NABÓR Referent ds. świadczeń wychowawczych

02.03.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach III naboru na stanowisko pracownika socjalnego

02.03.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

11.02.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika III NABÓR Pracownik socjalny

11.02.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

02.02.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach II naboru na stanowisko Pracownik socjalny

02.02.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

08.01.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika II NABÓR Pracownik socjalny

08.01.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika II NABÓR Pracownik socjalny

08.01.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

08.01.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

08.01.2015, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Pracownik socjalny

08.01.2015, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

17.12.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika Nabór na pracownika socjlanego

17.12.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

17.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach II naboru na stanowisko Asystenta rodziny

17.03.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach II naboru na stanowisko Asystenta rodziny

17.03.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

28.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika II NABÓR Asystent rodziny

28.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

11.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

11.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Asystenta rodziny

11.02.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

11.02.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA o wynikach naboru

10.01.2014, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

10.01.2014, Administrator Główny:

Dodanie załącznika NABÓR Asystent rodziny

23.05.2013, Administrator Główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

12.03.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Oferty pracy