KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm. ) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z siedzibą
  w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail:
  gopszgorzelec@wp.pl tel.75 77 52 667

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk - w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl, oraz pod nr tel. 75 77 214 40 (w godzinach 8.00-15.00).

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a lub 1c RODO w związku

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 29 lipiec 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ((Dz. U. z 2020 r. , poz.1329).

  • Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2021 r., poz. 877 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r., poz. 111 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. 2021 r., poz. 1744 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 21 czerwiec 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021 r., poz. 2021 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 14 czerwiec 1960 r. KPA (Dz.U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2021 r., poz. 423 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

  • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1),

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy – okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 522

Utworzono dnia: 01.01.1970

Dokument wprowadził:
Magdalena Giachnas

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.01.2022, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ochrona danych osobowych

13.01.2022, Administrator główny:

Edycja dokumentu Ochrona danych osobowych

13.01.2022, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ochrona danych osobowych