Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bon Energetyczny

Czcionka:

BON ENERGETYCZNY

 

Kryteria – kto może wystąpić z wnioskiem

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Kryterium dochodowe :

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323
i 858) za 2023 r., zwanego dalej "przeciętnym dochodem za 2023 r.", nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa wyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Ile wynosi bon energetyczny?

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1. 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2. 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3. 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4. 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego ustalona zgodnie z ust. 2 jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Możliwe miejsca oraz termin złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, zwanej dalej "wnioskodawcą", w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek
o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70,

poniedziałek od godz. 8:00 do godz.16:00

wtorek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 13:00

( piątki są wyłączone z obsługi interesantów)

 

  • elektronicznie – na platformie e-PUAP,
  • za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 859).

 

 

Sporządziła:

Zastępca kierownika

Monika Kieliś

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 08.07.2024, 13:48

Klauzula

Utworzono dnia 08.07.2024, 13:47

Wniosek Bon Energetyczny

Utworzono dnia 08.07.2024, 13:47

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim