Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania Niezbędne: 
  posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 2. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 3. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 4. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 5. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

 6. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.

 7. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

 11. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218 )

  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)

 12. Wymagania dodatkowe:

 13. dobra znajomość obsługi komputera,

 14. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,

 15. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 16. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,

 17. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,

 18. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 19. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 20. praca socjalna,

 21. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,

 22. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 23. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 24. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 25. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,

 26. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 27. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 28. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 29. prace administracyjne i biurowe.

 30. Wymagane dokumenty:

 31. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

 32. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 33. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 34. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 35. kserokopie świadectw pracy,

 36. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 37. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 38. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.


 

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania

 

 1. Niezbędne:

 2. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1507
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 3. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

 4. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

 5. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 6. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

 7. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.

 8. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 10. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

 12. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218 )

  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)

 13. Wymagania dodatkowe:

 14. dobra znajomość obsługi komputera,

 15. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,

 16. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

 17. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,

 18. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,

 19. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 20. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 21. praca socjalna,

 22. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,

 23. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 24. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 25. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 26. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,

 27. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 28. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 29. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

 30. prace administracyjne i biurowe.

 31. Wymagane dokumenty:

 32. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,

 33. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 34. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 35. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 36. kserokopie świadectw pracy,

 37. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 38. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 39. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.


KS.111.3.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec

Zadania:

 1. obsługa interesantów, udzielania kompleksowych informacji na temat pozyskania pomocy z poszczególnych działów ośrodka,
 2. organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu GOPS
  w Zgorzelcu (m. in. obsługa dziennika korespondencyjnego, organizowanie wysyłki
  i odbioru korespondencji, obsługa połączeń telefonicznych),
 3. obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 4. przygotowywanie, przeprowadzanie postępowań i ewidencji udzielanych zamówień publicznych, sprawozdawczość PZP,
 5. zaopatrzenie Ośrodka w materiały biurowe i higieniczne itp.
 6. obsługa Karty Dużej Rodziny – przyjmowanie wniosków, wydawanie kart i sprawozdawczość,
 7. obsługa Karty Seniora – przyjmowanie wniosków, wydawanie kart,
 8. obsługa strony internetowej Ośrodka.

Wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wyksztalcenie średnie,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 6. dobra znajomość obsługi komputera,
 7. znajomość aktualnej instrukcji kancelaryjnej, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  ustawy o pomocy społecznej,
 8. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 9. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 10. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Niezbędne dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika administracyjnego,
 8. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,  ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracownika administracyjnego” w terminie do dnia 22 września 2020 r. 

Dokumenty mogą zostać przesłane również drogą elektroniczną na adres: kierownik.hamielec@wp.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)”.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania
 2. Niezbędne:
 3. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2019 poz. 1507
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 4. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 5. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 6. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 7. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 8. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 9. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
 10. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 13. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
   (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 218)
  4. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z póżn. zm.)
 14. Wymagania dodatkowe:
 15. dobra znajomość obsługi komputera,
 16. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
 17. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 18. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 19. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,
 20. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 21. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 22. praca socjalna,
 23. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 24. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 25. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 26. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 27. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 28. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 29. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 30. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 31. prace administracyjne i biurowe.
 32. Wymagane dokumenty:
 33. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 34. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 35. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 36. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 37. kserokopie świadectw pracy,
 38. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 39. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 40. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji
  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.


KR.111.3.2019                                                           Zgorzelec, dnia 29.03.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH I NABORU

na stanowisko

Pracownika socjalnego

w GOPS w Zgorzelcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury I naboru na ww. stanowisko
nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta. Kandydat nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Kierownik

Bogumiła Hamielec

 

 

 

KR.111.3.2019                                                                 Zgorzelec, 05.03.2019 r.

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Wymagania

 

 1. Niezbędne:
 2. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2018 poz. 1508
  z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 3. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 4. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 5. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 6. osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 7. osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 8. osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 12. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 13. ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
  (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
 14. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego     (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 15. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 1390)
 16. ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z póżn. zm.)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. dobra znajomość obsługi komputera,
 3. obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
 4. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 5. komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista,
 6. prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu,
 7. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 10. prace administracyjne i biurowe.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 9. podpisane oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z RODO.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku
  1. pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
  2. praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  3. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
   ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
  4. praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Gminy Zgorzelec,
  5. praca w środowisku w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  6. przewidywany termin zatrudnienia to kwiecień 2019 r.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,  ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 22  marca 2019 r.  
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka  w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.gopszgorzelec.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 1000) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).”
 7. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  – p. Bogumiła Hamielec, tel. 75-77-52-667.
 8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy. 

 

 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 


KR.110.4.2017                                                                             Zgorzelec, dnia 15.03.2017r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH III NABORU

na stanowisko

Asystent Rodziny

w GOPS w Zgorzelcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Marzena Kaznowska

Uzasadnienie:

Pani  Marzena Kaznowska spełniła wszystkie kryteria formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Ponadto przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada wysoki poziom wiedzy merytorycznej niezbędnej do realizacji zadań na w/w stanowisku pracy.

 

Kierownik

Bogumiła Hamielec

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 593

Utworzono dnia: 01.01.1970

Dokument wprowadził:
Monika Kieliś

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.09.2021, Administrator:

Edycja dokumentu Pracownik socjalny

23.09.2021, Administrator:

Dodanie załącznika Kwestionariusz kandydata

23.09.2021, Administrator:

Dodanie załącznika Klauzula RODO

23.09.2021, Administrator:

Edycja dokumentu Pracownik socjalny

23.09.2021, Administrator:

Utworzenie dokumentu Pracownik socjalny