Pilnie zatrudnimy na stanowisko opiekunki osób starszych

w Gminnym Ośrodku Społecznej w Zgorzelcu

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia: od zaraz

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie

c) wymiar czasu pracy – 2-4 godziny dziennie /w zależności od potrzeb/

d) miejsce pracy - praca w terenie, teren gminy wiejskiej Zgorzelec


 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

 1. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych
  w gospodarstwie domowym,

 2. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

 4. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

 5. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

 6. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

 7. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

 2. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.


 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Wiejskiej Zgorzelec

 

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

 2. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. uczciwość,

 6. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

 7. samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

 8. mile widziane prawo jazdy kat. B


 

5) Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys - CV,

 • oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\ w stanowisku,

 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,

 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.


 

Na żądanie kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.


 

6) Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 5).


 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 349

Utworzono dnia: 01.01.1970

Dokument wprowadził:
Magdalena Giachnas

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.06.2022, Administrator główny:

Dodanie załącznika Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osoby starszej

08.06.2022, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Poszukiwany pracownik na stanowisko opiekuna osoby starszej